QĐ Ban hành Quy chế chuyên môn

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quý Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:01' 09-09-2012
Dung lượng: 33.1 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG
Số:……/QĐ-THCSCC-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Chiềng Chung, ngày 27 tháng 08 năm 2012QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chuyên môn


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT, phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ);
- Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
- Căn cứ Quy chế đánh giá công chức hàng năm Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
- Căn cứ theo công văn Số: 961/ SGD&ĐT – GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của sở GD & ĐT Sơn La V/v Quy định hồ sơ nhà trường, giáo viên. Công văn số: 656, 657, và 764 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn bổ sung hồ sơ sổ sách, sử dụng học bạ, sổ điểm THCS, THPT;
- Xét đề nghị của Ban giám hiệu trường THCS Chiềng Chung;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyên môn trường THCS Chiềng Chung gồm 3 chương, 13 điều.
Điều 2. Quy chế có hiệu lực áp dụng từ năm học 2012 – 2013.
Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chiềng Chung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Mai Sơn;
Báo cáo


- UBND xã Chiềng Chung;- CB,GV,NV nhà trường;- Lưu;

Nguyễn Quý Đức

 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
(Ban hành kèm theo quyết định số:…. QĐ/THCSCC-CM ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Chiềng Chung

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện
Quy chế này quy định nội dung thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ giáo viên, các tổ, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định cơ cấu tổ chức tổ chuyên môn trong nhà trường.
Điều 2. Mục đích yêu cầu
Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng nhà trường, Phó hiệu trưởng được giao giúp Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học. Là Căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.
Mọi cán bộ, giáo viên có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này.
Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn
- Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT, phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ;
- Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
- Căn cứ Quy chế đánh giá công chức hàng năm Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
- Căn cứ theo công văn Số: 961/ SGD&ĐT – GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của sở GD & ĐT Sơn La V/v Quy định hồ sơ nhà trường, giáo viên. Công văn số: 656, 657, và 764 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn bổ sung hồ sơ sổ sách, sử dụng học bạ, sổ điểm THCS, THPT.